PROFESSIONALS

 • Anna Wu

 • Ding Guoxin

 • Weng Li

 • Tracy Teng

 • Song Chunjuan

 • Garry Kitchen

 • Brian Tambourine

 • Jason Giggles

 • Zhao Lian

 • Zhang Teng

 • Li Fangxian

 • Zhang Ping

Tel: 1-626-348 9705

Fax: 1-626-203 0640

E-mail: info@fediplaw.com.cn

sding@registrarcorp.com